We moeten ze benoemen

Voorwaarden en regeltjes. Saai en we gebruiken ze gelukkig niet vaak maar we moeten ze benoemen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Het inschrijfformulier en het daar bijbehorende lidmaatschap zijn strikt persoonlijk en in geen geval overdraagbaar aan derden.

 1. Een lidmaatschap sluit je af voor een onbepaalde tijd. Jaarlidmaatschappen (ook in termijnen) hebben een onafgebroken duur van twaalf maanden. Het officiële lidmaatschap begint altijd na de inschrijving. Als je een lidmaatschap opzegt zal er altijd sprake zijn van een opzegtermijn.
 2. Voor elk lidmaatschap is een opzegtermijn van één maand van toepassing, met inachtneming van de contractperiode. Een opzegging dient schriftelijk of middels een mail aan welkom@tennisparkwelgelegen.nl te geschieden. Na bevestiging van deze mail is de opzegging pas van kracht. De bewijslast van de opzegging ligt bij de leden.
 3. All-In leden zijn automatisch lid van de KNLTB. Leden die de voorjaarscompetitie spelen zijn verplicht minimaal zes maanden lid te blijven. Vanaf 1 oktober van het betreffende jaar is het niet meer mogelijk om KNLTB-lidmaatschappen aan te vragen, tenzij dit het daaropvolgende districtsseizoen betreft.
 4. Een lid ontvangt een Welgelegen-parkpas met een foto. Het team op het kantoor maakt de foto digitaal. Indien deze parkpas in het ongerede raakt of niet meer werkt, maakt iemand in de tennisschop een nieuwe pas tegen een vergoeding van € 5,- per pas. Men dient te allen tijde met deze parkpas een baan te reserveren. Als iemand zonder reservering met parkpas op een baan speelt, krijg hij/zij een boete van € 25,00.
 5. Bij een keuze voor een éénmalige betaling van een jaarlidmaatschap, dient men deze te betalen voor aanvang van de contractperiode (eventueel inclusief inschrijfgeld). Bij maandelijkse incasso zit het inschrijfgeld in de eerste betaling van de lidmaatschapsperiode. De KNLTB-contributie wordt rond 28 januari van het betreffende jaar geïncasseerd dan wel bij aanvang van het lidmaatschap.
 6. De incasso vindt plaats op de 28e dag van de maand.
 7. Wanneer men de contributie niet of niet tijdig aan Tennispark Welgelegen betaalt, moet men € 10,- administratiekosten betalen. Het Tennispark behoudt zich het recht voor om leden toegang tot het park te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet zijn voldaan. De contributie loopt in een dergelijk geval wel gewoon door. Indien Tennispark Welgelegen een niet-betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle kosten voor rekening van het in gebreke zijnde tennislid. De bewijslast van een betaling ligt in alle gevallen bij het tennislid.
 8. Leden verplichten zich melding te maken bij wijziging van de gegevens die van belang zijn om een correcte administratie te voeren (bijvoorbeeld verhuizing, wijziging van banknummer i.v.m. de automatische incasso, wijziging van telefoonnummer).
 9. Nieuwe leden betalen eenmalig € 25,- per persoon inschrijfgeld. Spelers kunnen zich op ieder moment aanmelden als lid. Spelers die zich meerdere keren per kalenderjaar aanmelden, betalen na de eerste keer € 25,- administratiekosten per aanmelding.
 10. Bij een keuze voor automatische incasso, mits het lidmaatschap dit toelaat, betalen leden een bedrag contant of per pin tot en met het einde van de eerste maand. De automatische incasso gaat in op de 1e van de daaropvolgende maand. De daadwerkelijke incasso geschiedt op de 28e van de maand voorafgaand aan de maand waarop de incasso betrekking heeft.
 11. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap tijdens de contractperiode kan alleen als er sprake is van een blessure of zwangerschap. Het lid moet een stopzetting en een verwachte hersteldatum schriftelijk aangeven middels een mail aan welkom@tennisparkwelgelegen.nl. Na bevestiging van deze mail is de tijdelijke stopzetting pas van kracht. Gedurende de tijdelijke stopzetting wordt de maandelijkse betaling geïncasseerd en worden de niet gespeelde termijnen na afloop van de contractperiode verlengd. De tijdelijke stopzetting kan vanaf minimaal 3 maanden blessureleed.
 12. Tennispark Welgelegen behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen c.q. te indexeren. Aanpassingen zullen worden vermeld op de website van het tennispark.
 13. Aan acties of aanbiedingen kunnen voor- en/of achteraf geen rechten worden ontleend.
 14. Leden maken op eigen risico gebruik van de faciliteiten van Tennispark Welgelegen. Tennispark Welgelegen sluit iedere aansprakelijkheid van haar of één van haar medewerkers uit voor zaak- en/of letselschade of overlijden van een lid of introducé tijdens het verblijf op het tennispark, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige faciliteiten. Tennispark Welgelegen is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en/of schade zowel direct als indirect aan of van zaken van de leden of introducés.
 15. Tennispark Welgelegen organiseert drie open toernooien per jaar, waardoor vrijspelen voor leden niet mogelijk is. Tennispark Welgelegen houdt de leden hiervan vroegtijdig op de hoogte via een melding op de website. Tennispark Welgelegen heeft het recht openingstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties en/of andere dringende redenen, maar zal de leden hiervan vooraf op de hoogte brengen middels een vermelding op de website.
 16. Tennispark Welgelegen is gerechtigd, indien daartoe de noodzaak bestaat, de onderhevige voorwaarden en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.
 17. Tennispark Welgelegen mag zonder opgave van reden leden de toegang weigeren.